ประธานจัดประชุมวิชาการ
ผศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง (KMITL)
ผศ.ดร.ถวิดา มณีวรรณ์ (KMUTT)

คณะกรรมการที่ปรึกษา
ศ.ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา (CU)
รศ.ดร.มนูกิจ พานิชกุล (AIT)
รศ.ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ (CU)
รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา (KMUTT)
ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ (MU)
ดร.สุธี ผู้เจริญชนะชัย (NECTEC)

คณะกรรมการวิชาการ
รศ.ดร.ราชวดี ศิลาพันธ์ KMUTT
ผศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล (KMITL)
ผศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ (MU)
ดร.ธันยวัต สมใจทวีพร (PIM)
ดร.พนัส นัถฤทธิ์ (NU)

คณะกรรมการจัดงาน
รศ.ดร.ชนินทร์ บุญลักษณานุสรณ์ (KMITL)
รศ.ดร.ภูดิส ลักษณะเจริญ (KMUTNB)
รศ.ดร.วรา วราวิทย์ (KMUTNB)
รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง (KMUTT)
รศ.ดร.สัญญา มิตรเอม (TU)
ผศ.ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล (KMUTNB)
ผศ.ดร.สาทิสส์ ทรงชน (KMUTT)
ผศ.ดร.ธีรนุช จันทโสภีพันธ์ (KMUTT)
ดร.เชิดพงษ์ ดีเลิศไพบูลย์ (KMUTNB)
ดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ (KU)
ดร.ปาษาณ กุลวานิช (MOST)
น.ท.ดร.กฤดิวัฒน์ สุทธิวารี ร.น. (NAVY)
ดร.ปรัชญา เปรมปราณีรัชต์ (RMUTT)
อ.ธีรถวัลย์ ปานกลาง (BSRU)
อ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา (KU)
อ.อรรถพล กัณหเวก (MUT)

กรรมการด้านสถานที่และห้องประชุม
วนิดา นพรัตน์ (DSTAR, KMITL)
จินตนา ทิพย์จักษุรัตน์ (DSTAR, KMITL)
วันทนา ช้างขัย (DSTAR, KMITL)
ภิณญาพัชญ์ ตั้งพร้อมจิตต์ (DSTAR, KMITL)

ผู้สนับสนุน

รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมวิชาการ
สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย กำหนดจัดการประชุมวิชาการทางเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและหุ่นยนต์ 2557 ครั้งที่ 7 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดโอกาสให้กับ นักศึกษา
นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ วิศวกร และผู้ที่สนใจ ตลอดจนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ของประเทศทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและหุ่นยนต์ ได้มาร่วมนำเสนอผลงานใหม่ๆ
ตลอดจนการแสดงความคิดเห็น และมุมมองด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและหุ่นยนต์ใน
อนาคต ซึ่งมีหัวข้อดังนี้

• Robotics and Automation • Industrial Technology
• Modeling and Identification • Control Theory
• Adaptive and Robust Control • Intelligent Control and Intelligent Systems
• Embedded Computer System, • Biomedical and Biomedical Electronics
• Mechatronics • Industrial Electronics and automation
• Manufacturing Systems • Power Electronics
• Computer Vision, Image Processing and Applications

กำหนดการการประชุมวิชาการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและหุ่นยนต์ 2557
30 มีนาคม 2557 (ขยายเวลา 18 เมษายน 2557) วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์
20 เมษายน 2557 แจ้งผลการพิจารณาบทความ
15 พฤษภาคม 2557 วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขแล้ว
12-13 มิถุนายน 2557 การประชุมวิชาการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและหุ่นยนต์

ค่าลงทะเบียน

สำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า

กรณีเป็นสมาชิก TRS (บาท)

กรณีไม่เป็นสมาชิก TRS (บาท)

อาจารย์/บุคคลทั่วไป (ครอบคลุม 2 บทความ)

2,500 3,000

นักศึกษา (ครอบคลุม 1 บทความ)

1,000 1,500

สำหรับผู้ลงทะเบียนภายในงาน

3,000 3,500

ค่าลงทะเบียนสมาชิก TRS อาจารย์ 500 นักศึกษา 200


ผู้ลงทะเบียนสามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนมาที่
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ชื่อบัญชี สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย
เลขที่บัญชี 237-212509-1

และส่งหลักฐานการโอนเงินและชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการมายัง crit2014trs@gmail.com

วิธีเขียนบทความ
ผู้ที่สนใจส่งบทความ สามารถจัดทำบทความเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่
เกิน 6 หน้า กระดาษ A4 ในรูปแบบของ IEEE format โดยให้บทความอยู่ในขอบเขตของ
หัวข้อข้างต้น สามารถดูรายละเอียด และตัวอย่างการเขียนบทความสามารถดาวน์โหลด
ได้จาก FullPaperFormat(English)_CRIT.doc และ FullPaperFormat(Thai)_CRIT.doc
ติดต่อได้ที่ crit2014trs@gmail.com

*การประชุมวิชาการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและหุ่นยนต์ 2557 เป็นการประชุมวิชาการทางด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติระดับชาติซึ่งมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาบทความ บทความที่ได้รับเลือกอยู่ในเกณฑ์ดีมากจะได้รับสิทธิ์ให้เผยแพร่ทางวารสารวิชาการของทางสมาคมฯอีกด้วย